Một số video hacking của hacker Malaisia's

8/01/2011
Hacking Video Tutorial - Phpmyadmin
4shared.com/file/pz7Ozrjr/phpmyadmin.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Cpanel Hacking
4shared.com/file/G3pXG06c/C_p4nel.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Brute Force
4shared.com/file/NT-NDbjs/tutoraccountBruteForce.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Joomla Reset Password
4shared.com/file/MIecxKVa/joomla_reset_pass.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - RFI Metode + Patch
4shared.com/file/Ov_3yd9W/RFI_Patc.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - LFI (Local file disclosure)
4shared.com/file/jSmkcNrR/L_F_I.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Sqli + Backdoring
4shared.com/file/8mmHwxxW/SQLi_B4CKd0r.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Deface with HTML
4shared.com/file/hkxQik5C/DefacHTML-Injec.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Sqli V.4
4shared.com/file/IBQ-RZU1/S-v4.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Sqli V.5
4shared.com/Tutorial_SQL_Injection.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Jumping
4shared.com/file/Agmx67u5/JumP_N4ck0.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Metasploit
4shared.com/file/fx87EhEY/tutor_metas.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Rooting
4shared.com/file/Z7YF5ahj/R00tin9.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Asp Sql inj_TUTOR
4shared.com/file/X60x9df6/asp-sql-inj_TUTOR.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Scemafuzzy
4shared.com/file/FDOJKC3d/Scema.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Backdoring + Inject + Deface
4shared.com/file/QMSTE8zc/_2__BackInjectDef.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Sqli Malingsial Version
4shared.com/file/xfy-al-Q/Malingsial.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Patching Joomla
4shared.com/file/a_GUfnkm/joomla_patch.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Hacking Video Tutorial - Defacing Tutorial
4shared.com/file/Hu4IxoNG/Defac-Tutor.html
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
đã xem qua một số video, nói chung cũng chi tiêt! thấy có ích cho nhưng anh em đang học hack - local! 
Hay thì thanks! không hay thì đừng nói lời cay đắng nhé!
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments