uppercase và lowercase cho tiếng Việt

11/28/2011
TG viết 1 class để thực hiện việc chuyển chữ hoa/thường cho 1 chuỗi tiếng Việt
<?php /*
Copyright phpbasic.com
Vui lòng ghi rõ nguồn: www.phpasic.com, khi sử dụng lại hàm này
*/
class BASIC_String {
var
$lower = '
a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z
|á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ

|é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ
|í|ì|ỉ|ĩ|ị
|ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ
|ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự
|ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ'
;
var
$upper = '
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
|Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ

|É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ
|Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị
|Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ
|Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự
|Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ'
;
var
$arrayUpper;
var
$arrayLower;
function
BASIC_String(){
$this->arrayUpper = explode('|',preg_replace("/\n|\t|\r/","",$this->upper));
$this->arrayLower = explode('|',preg_replace("/\n|\t|\r/","",$this->lower));
}

function
lower($str){
return
str_replace($this->arrayUpper,$this->arrayLower,$str);
}
function
upper($str){
return
str_replace($this->arrayLower,$this->arrayUpper,$str);
}
}
$str = "xin chào mừng bạn đến với phpbasic.com"; $s = new BASIC_String();
print
$s->upper($str); // kết quả: XIN CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PHPBASIC.COM $str = "XIN CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PHPBASIC.COM";
print
$s->lower($str); //kết quả: xin chào mừng bạn đến với phpbasic.com ?>
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments