Thêm vị trí vào trong template joomla

4/21/2012
Mặc định trong template của Joomla đều thiết kế các vị trí module rất hợp lý với bố cục của website. Tuy nhiên, nếu cảm thấy các vị trí đó là chưa đủ, bạn vẫn có thể chèn thêm vào trong template một số vị trí module mới theo ý của mình.
Mở file chứa template của bạn, chẳng hạn "\templates\web900k\index.php", xác định chỗ mà bạn muốn thêm một vị trí module mới và đặt vào đoạn mã sau:

Code:
<?php if ($this->countModules('new_position')) : ?>
<div>
<jdoc:include type="modules" name="new_position" style="xhtml" />
</div>
<?php endif; ?>
Tiếp theo, mở file "\templates\web900k\templateDetails.xml", thêm vào mục <positions></positions> đoạn mã sau:
Code:
<position>new_position</position>
Trong đó thuộc tính "style" có thể là: rounded, none, table, horz, xhtml, outline


Chú ý: Với những bạn chưa quen làm joomla thì nên backup 1 bản trước khi chỉnh sửa
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments